Ports

Atoll Island Code
K Malé K/MLE
M Dhiggaru M/DGR
M Maduvvari M/MDV
M Mulah M/MLH
M Muli M/MUL
M Naalaafushi M/NAL
V Rakeedhoo V/RAK